Wlane zebranie


16 marca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KSHPE CALISIA, na którym przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe
z działalności II kadencji Stowarzyszenia oraz odbyły się wybory do
Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
Fotorelacja na naszym facebooku.
 

Zebranie członków KSHPE Calisia

14 czerwca 2017 roku odbyło się ostatnie nasze zebranie przed przerwą wakacyjną. Omawialiśmy ważne sprawy bieżące, a na zakończenia obejrzeliśmy, opublikowany na stronie Polskiej Federacji Ornitologicznej, wywiad z wiceprezesem Poznańskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Canaria 02 – Leonem Strykowskim. Więcej na naszym Facebooku 🙂

Walne Zebranie

Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA

 

18 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie naszego stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Zebranie KSHPE CALISIA

Ostatnie przed wakacjami zebranie naszego Stowarzyszenia odbyło się 15 czerwca 2016 roku w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, który był tak uprzejmy i udostępnił nam salę wyposażoną w rzutnik mulimedialny. Dzięki temu udogodnieniu spotkanie było bardzo atrakcyjne. Prezes – kolega Andrzej Werbliński zaprezentował członkom Stowarzyszenia interesujące materiały filmowe z instruktażami na temat chowu, chorób i innych ważnych aspektów z życia ptaków egzotycznych w naszych hodowlach.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA

 

W dniu 22 marca 2015 roku o godz. 17:00, w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 46 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA.
Na Zebraniu odczytano sprawozdania za rok 2014: merytoryczne i finansowe oraz podsumowanie finansowe lat 2011-2014. Zaprezentowano także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a Prezes Andrzej Werbliński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w całej I kadencji. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone jednomyślnie. W dalszej części Zebrania wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz skład Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Walny Zjazd Polskiej Federacji Ornitologicznej. Zebranie upłynęło w bardzo przyjemnej atmosferze, a po części oficjalnej odbył się mały poczęstunek.

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów PFO 2014

30 marca br. w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej, na którym wybieraliśmy nowe władze Federacji na lata 2014–2018. Nowym Prezydentem został Michał Horzela, a pozostali członkowie Rady Federacji to: Henryk Chojnacki, Mariusz Herich, Artur Kupczak i Jarosław Mitko, zaś Komisję Kontroli Wewnętrznej tworzą: Marian Rychcik, Łukasz Wejman i Marek Żyłkowski.

Dziękujemy ustępującemu Prezydentowi Andrzejowi Jenczurze i Wiceprezydentowi Markowi Łabajowi za dotychczasową współpracę, a nowym władzom gratulujemy i życzymy sukcesów.

Porządek obrad obejmował również przyjęcie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Rady i Komisji Kontroli Wewnętrznej, zatwierdzenie rocznego planu pracy oraz preliminarza finansowego Rady na 2014 r., ustalenie wysokości składek członkowskich na 2015 r. oraz zatwierdzenie decyzji Rady o przyjęciu nowych członków do PFO.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszego kolegi, wiceprezesa KSHPE CALISIARadosława Szymańskiego i sędziego PFO – kolegi Adama Motulewicza.

Protokół z Walnego Zebrania

Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA

 

W dniu 15 marca 2014 roku o godz. 18:00, w Kaliszu, przy ulicy Nowy Świat 46 odbyło się Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA.
W Zebraniu wzięło udział 24 członków KSHPE CALISIA. Obrady otworzył Prezes – Kolega Andrzej Werbliński, który powitał zebranych i zapoznał z porządkiem Zebrania.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania był następujący:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał, tj. sprawdzenie obecności i stwierdzenie, czy jest quorum (obecność 2/3 członków).
4. Ustalenie Prowadzącego Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie i zatwierdzenie (lub niezatwierdzenie) rocznych sprawozdań Zarządu.
6. Sprawozdanie merytoryczne
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wnioskowanie o udzielenie absolutorium.
8. Rozliczenie z następujących zadań założonych w planie na lata 2013/2014:

 • – rozbudowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia działu o hodowlach
  poszczególnych kolegów
  – zorganizowanie wystawy i konkursu w bieżącym Roku,
  – zaproszenie na prelekcję Doktora Nauk Weterynaryjnych Wośka,
  – nawiązanie współpracy z Doktorem Nauk Weterynaryjnych Krzysztofem Krukowskim,
  – organizowanie wspólnych wyjazdów na wystawy zagraniczne,
  – spotkania integracyjnego w lecie u kolegi Radosława Szymańskiego.

9.  Opracowanie planu pracy KSHPE CALISIA na rok 2014.
10. Sprawozdanie z Walnego Zebrania PFO w Katowicach.
11. Wybór nowego Gospodarza KSHPE Calisia.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Zebrania.

Powyższy porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stwierdzające, że działalność była prowadzona prawidłowo. Prezes jako Prowadzący Zebranie zaprezentował sprawozdanie merytoryczne KSHPE CALISIA. Sprawozdania przyjęto jednomyślnie.
W czasie Zebrania przyjęliśmy do Stowarzyszenia Członków Wspierających: Państwa Agnieszkę i Rafała Złotych, Panią Monikę Sochę, Pana Jerzego Kraszkiewicza.
Na Zebraniu został również opracowany wstępny plan pracy na lata 2014/2015,
a dotyczy on m.in.:

 • – zorganizowania w bieżącym roku Wystawy, która będzie połączona z konkursem ptaków egzotycznych,
  – zorganizowania u kolegi Marka Barańskiego w okresie letnim imprezy integracyjnej
  z udziałem członków Stowarzyszenia i osób towarzyszących,
  – zorganizowania wspólnych wyjazdów na wystawy zagraniczne do Czech, Holandii
  i Włoch,
  – poszukiwania sali na Wystawę.

Po omówieniu wszystkich planowanych kwestii Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA zostało zakończone.

Prezes zaprosił na najbliższe zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się 09.04.2014r. w lokalu KSM przy ulicy Serbinowskiej 25.

Przewodniczący Walnego Zebrania: Andrzej WerblińskiPrezes Zarządu
Protokolant Walnego Zebrania: Radosław MusielakSekretarz

Protokół z Walnego Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania
Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA

 

W dniu 31 marca 2013 roku o godz. 18:00, w Kaliszu, przy ulicy Nowy Świat 46 odbyło się Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA.
W Zebraniu wzięło udział 24 członków KSHPE CALISIA. Obrady otworzył Kolega Prezes – Andrzej Werbliński, który powitał zebranych i zapoznał z porządkiem Zebrania.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania był następujący:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał, tj. sprawdzenie obecności i stwierdzenie, czy jest quorum (obecność 2/3 członków).
4. Ustalenie Prowadzącego Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie finansowe KSHPE Calisia.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wnioskowanie o udzielenie absolutorium.

7. Sprawozdanie merytoryczne.
8. Podjęcie uchwał w sprawie składki członkowskiej na 2014 rok.
9. Nadanie koledze Dariuszowi Okońskiemu tytułu Honorowego Członka KSHPE Calisia, oraz koledze Aleksandrowi Antkowiakowi tytułu Członka Zasłużonego KSHPE Calisia.
10. Sprawozdanie z Walnego Zebrania PFO w Katowicach.
11. Wybór skarbnika KSHPE Calisia
12. Opracowanie planu pracy KSHPE na lata 2013/2014
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie Zebrania

Powyższy porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stwierdzające, że działalność była prowadzona prawidłowo. Prezes jako Prowadzący Zebranie zaprezentował sprawozdanie merytoryczne KSHPE CALISIA. Sprawozdania przyjęto jednomyślnie. Po czym dyskutowano o wysokości rocznej składki na rok 2014. Kolega Radosław Szymański poddał pod rozwagę pozostanie przy kwocie 70,00 zł, kolega Paweł Walczak zaproponował podniesie składki do 80,00 zł, a kolega Leonard Majda zasugerował, by składać się po 100,00 zł. Przegłosowano ostatni wniosek przewagą 14 głosów. 5 kolegów głosowało za składką 70,00zł, 2 za kwotą 80,00zł, a 3 kolegów wstrzymało się od głosu.
Zgodnie z porządkiem obrad głosowano też w sprawie obsady stanowiska skarbnika KSHPE Calisia. Stanowisko to będzie odtąd piastował jednomyślnie wybrany kolega Leonard Majda.
Na Zebraniu został również opracowany wstępny plan pracy na lata 2013/2014,
a dotyczy on m.in.:

– rozbudowania na stronie internetowej Stowarzyszenia działu o hodowlach poszczególnych kolegów (wnioskodawca – kolega Eryk Złoty zasugerował, by pojawiły się dokładniejsze wykazy hodowanych ptaków wraz z ich charakterystykami)
– zorganizowania wystawy i konkursu w bieżącym roku
– zaproszenia na prelekcję Doktora Nauk Weterynaryjnych Wośka (propozycja kolegi Sławomira Trzęsały)
– nawiązania współpracy z Doktorem Nauk Weterynaryjnych Krzysztofem Krukowskim (propozycja kolegi Radosława Szymańskiego)
– organizowania wspólnych wyjazdów na wystawy zagraniczne
– spotkania integracyjnego w lecie u kolegi Radosława Szymańskiego

Po omówieniu wszystkich planowanych kwestii Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA zostało zakończone.

Prezes zaprosił na najbliższe zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się 10.04.2013r. w lokalu KSM przy ulicy Serbinowskiej 25.

Przewodniczący Walnego Zebrania: Andrzej WerblińskiPrezes Zarządu
Protokolant Walnego Zebrania: Radosław MusielakSekretarz

Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej 2013

23 marca 2013 roku w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali koledzy:
Andrzej Werbliński, Leonard Majda, Radosław Musielak.

Postanowienia Walnego Zebrania to między innymi:
– podtrzymanie wysokości składki członkowskiej na poziomie 30 złotych/rok,
– zniesienie składki od niepełnoletnich członków stowarzyszeń,
– rozwiązanie problemu płacenia składki członkowskiej członków nabywających     członkostwo (i CIH) w czasie trwania roku (nie na dzień 1 stycznia danego roku),
– plan rozbudowy oprogramowania informatycznego do obsługi PFO i otwarcie go na     nowe aktywności,
– deklaracja Rady Federacji, że opracuje zasady korzystania przez stowarzyszenia
z programu do obsługi wystaw,
– przyjęcie jako członka rzeczywistego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Hodowców     Małej Egzotyki GOULDA z Zabrza.