Statut Stowarzyszenia

STATUT KALISKIEGO STOWARZYSZENIA HODOWCÓW PTAKÓW EGZOTYCZNYCH „CALISIA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA”
i działa na podstawie Dz.U. Nr 20 poz.104 z późn. zmianami (KSHPE „Calisia”).

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Kaliszu 62-800 ul. M. Konopnickiej 14-16/37.

§ 3

Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może posiadać sztandar i używać własnych oznak organizacyjnych oraz legitymacji członkowskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi KSHPE „Calisia”.

Rozdział II
Zadania, cele i formy działania Stowarzyszenia

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 1. zapewnić fachową poradę w prowadzeniu hodowli,
 2. dbać o członków i sympatyków,
 3. zapewnienie naboru dobrego materiału rozrodczego potrzebnego w hodowli,
 4. współpraca z lekarzami weterynarii,
 5. wymiana doświadczeń z innymi hodowcami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej,
 7. prowadzenie szkolenia, udzielanie fachowych porad w zakresie danej hodowli,
 8. literatura fachowa (czasopisma, książki),
 9. ewidencjonowanie urodzonych hodowanych ptaków zgodnie z prawem,
 10. ochrona legowisk ptaków dziko żyjących,
 11. dokarmianie ptaków w okresie zimowym.

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa.

§ 8

KSHPE „Calisia” utrzymuje łączność w dziedzinach organizacyjnych i fachowych z władzami
państwowymi i organizacjami społecznymi.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. młodzieżowych,
 3. zasłużonych,
 4. honorowych,
 5. wspierających.

§ 10

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, jeżeli:

 1. złoży do Zarządu Stowarzyszenia stosowną deklarację
 2. ureguluje wpisowe i składkę,
 3. zobowiąże się do przestrzegania statutu.

§ 11

Członkiem młodzieżowym może być osoba niepełnoletnia, która przedłoży Zarządowi Stowarzyszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, zezwalającą na wstąpienie do Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem zasłużonym może zostać osoba posiadająca staż członkowski powyżej oraz zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia. Członkowie Ci mogą być zwolnieni z opłaty składek na rzecz Stowarzyszenia. Tytuł członka zasłużonego nadaje Wolne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub innego kraju. Tytuł Członka Honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia tym osobom, które nie będąc członkiem rzeczywistym wykazały zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i swoją pomocą przyczyniły się do jego rozwoju. Członek Honorowy nie ma prawa wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która nie bierze udziału w hodowli ptaków, jednak uznaje cele Stowarzyszenia i przez swoją wiedzę i doświadczenie wpływa na rozwój Stowarzyszenia. Nie bierze ona udziału w wyborach i nie może być wybierana do władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie rzeczywiści i zasłużenie mają prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy dotyczącej hodowli i ochrony ptaków,
 4. brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 16

Obowiązkiem członka rzeczywistego jest:

 1. brać czynny udział w zebraniach,
 2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. być koleżeńskim i uczciwym wobec innych kolegów,
 5. terminowo regulować wszystkie świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. zgłoszenie na piśmie wystąpienie, przy jednoczesnym uregulowaniu wszystkich należności na rzecz Stowarzyszenia,
 2. skreślenia z listy członków na skutek nie opłacania w terminie (ustalonym przez Zarząd) mimo pisemnego upomnienia, należności na rzecz Stowarzyszenia,
 3. skreślenie z listy członków na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 18

Członek młodzieżowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego z wyjątkiem:

 1. niepełnoletni w wieku od szesnastu do osiemnastu lat, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 2. małoletni poniżej szesnastego roku życia nie ma prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 19

Członkostwo członka małoletniego wygasa:

 1. po uzyskaniu pełnoletności,
 2. cofnięcia zgody rodziców lub opiekunów prawnych,
 3. działalności na szkodę Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie Zasłużeni mają prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniu Stowarzyszenia,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie Zasłużeni mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem jakichkolwiek świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia (§16 pkt 1-4).

§ 22

Członkostwo Zasłużonego Członka wygasa przez pozbawienie go tej godności Uchwałą Walnego Zebrania za naruszenie przepisów niniejszego Statutu.
Decyzja Walnego Zebrania o pozbawieniu godności Członka Zasłużonego jest ostateczna.

§ 23

Członek Honorowy ma prawo uczestniczyć w zebraniach i Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 24

Członek Honorowy ma obowiązek:

 1. popierać działalność Stowarzyszenia,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. propagować idee Stowarzyszenia.

§ 25

Członkostwo Honorowe wygasa przez:

 1. dobrowolne zrzeczenie się tytułu Członka Honorowego,
 2. pozbawienie tej godności przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność szkodliwą dla KSHPE „Calisia”.

§ 26

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Stowarzyszenia
i przez swoje świadczenia wpływa na jego rozwój.

Nie bierze udziału w wyborach i nie może być wybierana do władz Stowarzyszenia. Tytuł Członka Wspierającego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 27

Członek Wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach i Walnych Zebraniach z głosem doradczym.

§ 28

Członek wspierający zobowiązany jest regularnie i terminowo wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i przestrzegać uchwał Stowarzyszenia. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i stosować się do Statutu Stowarzyszenia.

§ 29

Członkostwo Członka Wspierającego wygasa przez:

 1. skreślenia z ewidencji z powodu działań na szkodę Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków,
 2. dobrowolne złożenie rezygnacji na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 30

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie Członków,
 2. Zarząd – 5 członków,
 3. Komisja rewizyjna – 3 członków.

§ 31

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 32

Członek władz Stowarzyszenia odwołany z funkcji, nie traci członkostwa Stowarzyszenia.

Rozdział V
Struktura Organizacyjna

§ 33

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Rozdział VI
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie

§ 34

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.

§ 35

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbywa się co roku w terminie do 31 marca. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 4 lata.

§ 36

Walne Zebranie może odbywać się przy obecności:

 1. w pierwszym terminie nie mniej niż 2/3 członków,
 2. w drugim terminie po upływie 30 minut bez względu na ilość członków.

§ 37

Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i porządku obrad członkowie powinni być powiadomieni co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

§ 38

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera:

 1. Zarząd Stowarzyszenia,
 2. Komisję Rewizyjną,
 3. Sąd Koleżeński.

§ 39

O sposobie wyborów (jawne czy tajne) decyduje każdorazowo Walne Zebranie przy zatwierdzaniu porządku obrad.

§ 40

Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub nie udziela absolutorium ustępującymi Zarządowi za ubiegłą kadencję.

§ 41

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 2. podejmowanie uchwał o zmianie siedziby i nazwy Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 5. powoływanie i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 6. zatwierdzanie ordynacji wyborczej oraz regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 7. rozpatrywanie wniosków Zarządu i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
 8. ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach, które z uwagi na szczególną ważność lub przepisy prawa wymagają decyzji Walnego Zebrania,
 10. nadawanie tytułu Członka Zasłużonego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 42

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków uczestniczących w Zebraniu za wyjątkiem uchwał w następujących sprawach:

 1. zmiany statutu Stowarzyszenia,
 2. rozwiązania Stowarzyszenia.

Decyzje w tych sprawach wymagają co najmniej 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu w pierwszym terminie lub po upływie 30 minut w drugim terminie (bez względu na ilość członków)

§ 43

Prawo zgłaszania wniosków na Walne Zebrania mają:

 1. Zarząd Stowarzyszenia,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Sąd Koleżeński,
 4. Członkowie Stowarzyszenia.

§ 44

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może odbywać się w następujących przypadkach:

 1. w razie uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
 2. na skutek ustąpienia trzech członków Zarządu Stowarzyszenia (w takiej sytuacji nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna),
 3. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
 4. na wniosek 2/3 ilości członków Stowarzyszenia,
 5. na niosek Komisji Rewizyjnej.

§ 45

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wniesienia prawomocnego żądania

§ 46

Prawo do udziału w zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebraniach mają:

 1. z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem Członków Honorowych i Członków Wspierających,
 2. z głosem doradczym oficjalni przedstawiciele władz państwowych i organizacji społecznych,
 3. osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia w charakterze obserwatorów.

Rozdział VII
Zarząd Stowarzyszenia

§ 47

Członkowie Stowarzyszenia wybierają ze swego grona:

 1. Prezesa Zarządu.
 2. V-ce Prezesa Zarządu,
 3. Sekretarza,
 4. Skarbnika,
 5. Gospodarza.

§ 48

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami członków.

§ 49

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja Uchwał Walnego Zebrania,
 2. składanie sprawozdań z działalności,
 3. przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
 4. przyjmowanie i skreślenie z listy Członków,
 5. wnioskowanie o nadanie odznaczeń,
 6. rozstrzyganie sporów miedzy Członkami.

§ 50

Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

§ 51

Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie go na zewnątrz poprzez:
  – realizowanie zadań w sferze użytku publicznego
  – współdziałanie z organami państwowymi
  – kontakt z mediami
  – wydawanie korespondencji, którą podpisują: Prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu, osoby przez ww. upoważnione
 3. opracowywanie regulaminów,
 4. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności oraz rozliczeń finansowych za rok ubiegły dla Walnego Zebrania członków,
 5. przyjmowanie członków Stowarzyszenia i prowadzenia ich ewidencji,
 6. organizowanie zebrań,
 7. wykonywanie zarządzeń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 8. zwoływanie Walnych Zebrań członków Stowarzyszenia,
 9. przestrzeganie i realizacja uchwał Walnego Zebrania członków.

§ 52

Zarząd Stowarzyszenia jest kompetentny do podejmowania uchwał w ramach wykonywania swoich czynności określonych w § 51. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
W przypadku ich równości rozstrzyga głos Prezesa.

§ 53

W razie ustąpienia któregoś z członków Zarządu, Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład osobą spośród członków Stowarzyszenia. Zakres kooptacji nie może przekroczyć dwóch członków Zarządu. Osoby dokooptowane sprawują powierzone funkcje do najbliższego Walnego Zebrania. W przypadku ustąpienia Prezesa i Vice-Prezesa Zarządu, Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

§ 54

 1. członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w swoich czynnościach w przypadku:
  – nie wypełniania swoich obowiązków
  – niedostosowania się do przepisów niniejszego statutu
  – działania na szkodę Stowarzyszenia
 2. o zawieszeniu członków Zarządu decyduje Walne Zebranie zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych, zgłoszony na piśmie wraz z uzasadnieniem,
 3. w dniu, kiedy zawieszony zostałby cały skład Zarządu, Walne Zebranie odwołuje Zarząd i powołuje nowy.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna

§ 55

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępce przewodniczącego i sekretarza.

§ 56

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 2. żądania od członków Zarządu złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 57

 1. nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 2. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  – pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
  z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  – być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 58

Komisja Rewizyjna powołana jest do prowadzenia co najmniej jeden raz w roku szczegółowej kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, a ponadto przeprowadza w razie konieczności kontrole doraźne.

§ 59

Ze swej działalności Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu pisemne sprawozdanie
i w zależności od wyników wnioskuje o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium.

§ 60

Nadrzędnym celem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie skutecznego nadzoru w celu niedopuszczenia do powstania w Stowarzyszeniu nieprawidłowości organizacyjnych i finansowych.

§ 61

Komisja Rewizyjna jest organem kompetentnym do podejmowania uchwał w ramach wykonywania swoich czynności. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej,
w tym Przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
W przypadku równowagi rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 62

W razie ustąpienia któregoś z członków Komisji, ma ona prawo uzupełnić swój skład spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Osoba dokooptowana pełni funkcję do najbliższego Walnego Zebrania.

W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, jego obowiązki pełni do najbliższego Walnego Zebrania jego zastępca.

Rozdział IX
Sąd Koleżeński

§ 63

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 64

Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w sprawach:

 1. zarzutów dotyczących postępowania członków w zakresie działalności hodowlanej,
 2. uchybień przecie Statutowi,
 3. sporów i zarzutów między członkami na tle ich wzajemnych stosunków hodowlanych.

§ 65

Sąd Koleżeński ma prawo w trybie dyscyplinarnym do udzielania następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres jednego roku,
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 66

Wykluczenie ze Stowarzyszenia jest dopuszczalne jeśli obwiniony popełnił czyn narażający Stowarzyszenie na istotne straty moralne albo był już karany wszystkimi karami (§ 59 pkt 1-3).
Kara wykluczenia członka ze Stowarzyszenia winna być zatwierdzona przez najbliższe Walne Zebranie.

§ 67

Sąd Koleżeński winien na 14 dni przed posiedzeniem przedstawić osobie obwinionej stawiane zarzuty, które będą przedmiotem rozprawy.

§ 68

Obwiniony ma prawo zgłoszenia świadków, a także wyboru obrońcy spośród członków Stowarzyszenia.

§ 69

Sąd Koleżeński jest organem kompetentnym do podejmowania uchwał w ramach wykonywania swoich czynności. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Sądu Koleżeńskiego, w tym Przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
W przypadku równości rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 70

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego obwinionemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie ukarany karą wykluczenia jest zawieszony w prawach członka.

§ 71

Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 72

W razie ustąpienia któregoś z członków Sądu Koleżeńskiego obowiązuje identyczny tok postępowania jak w przypadku Komisji Rewizyjnej (§ 56).

Rozdział X
Fundusze Stowarzyszenia

§ 73

Fundusze Stowarzyszenia stanowią wpisowe i składki członkowskie.

§ 74

Składkę członkowska oraz wpisowe uchwala Walne Zebranie. Składkę członkowską członkowie winni opłacać do końca marca każdego roku.

§ 75

Dokumenty finansowe Stowarzyszenia podpisują Prezes i Skarnik, Prezes i Sekretarz. Lub osoby przez nich upoważnione.

Rozdział XI
Likwidacja Stowarzyszenia – Rozwiązanie

§ 76

Uchwały o zmianie Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków powoła Komisję Likwidacyjną i określi przeznaczenie majątku.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 77

Niniejszy Statut został przyjęty Uchwałą Członków Założycieli Stowarzyszenia dnia 24.10.2008r.

Komitet Założycielski: Świtalski Włodzimierz, Werbliński Andrzej, Szymański Radosław.