Protokół z Walnego Zebrania

Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA

 

W dniu 15 marca 2014 roku o godz. 18:00, w Kaliszu, przy ulicy Nowy Świat 46 odbyło się Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA.
W Zebraniu wzięło udział 24 członków KSHPE CALISIA. Obrady otworzył Prezes – Kolega Andrzej Werbliński, który powitał zebranych i zapoznał z porządkiem Zebrania.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania był następujący:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał, tj. sprawdzenie obecności i stwierdzenie, czy jest quorum (obecność 2/3 członków).
4. Ustalenie Prowadzącego Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie i zatwierdzenie (lub niezatwierdzenie) rocznych sprawozdań Zarządu.
6. Sprawozdanie merytoryczne
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wnioskowanie o udzielenie absolutorium.
8. Rozliczenie z następujących zadań założonych w planie na lata 2013/2014:

 • – rozbudowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia działu o hodowlach
  poszczególnych kolegów
  – zorganizowanie wystawy i konkursu w bieżącym Roku,
  – zaproszenie na prelekcję Doktora Nauk Weterynaryjnych Wośka,
  – nawiązanie współpracy z Doktorem Nauk Weterynaryjnych Krzysztofem Krukowskim,
  – organizowanie wspólnych wyjazdów na wystawy zagraniczne,
  – spotkania integracyjnego w lecie u kolegi Radosława Szymańskiego.

9.  Opracowanie planu pracy KSHPE CALISIA na rok 2014.
10. Sprawozdanie z Walnego Zebrania PFO w Katowicach.
11. Wybór nowego Gospodarza KSHPE Calisia.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Zebrania.

Powyższy porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stwierdzające, że działalność była prowadzona prawidłowo. Prezes jako Prowadzący Zebranie zaprezentował sprawozdanie merytoryczne KSHPE CALISIA. Sprawozdania przyjęto jednomyślnie.
W czasie Zebrania przyjęliśmy do Stowarzyszenia Członków Wspierających: Państwa Agnieszkę i Rafała Złotych, Panią Monikę Sochę, Pana Jerzego Kraszkiewicza.
Na Zebraniu został również opracowany wstępny plan pracy na lata 2014/2015,
a dotyczy on m.in.:

 • – zorganizowania w bieżącym roku Wystawy, która będzie połączona z konkursem ptaków egzotycznych,
  – zorganizowania u kolegi Marka Barańskiego w okresie letnim imprezy integracyjnej
  z udziałem członków Stowarzyszenia i osób towarzyszących,
  – zorganizowania wspólnych wyjazdów na wystawy zagraniczne do Czech, Holandii
  i Włoch,
  – poszukiwania sali na Wystawę.

Po omówieniu wszystkich planowanych kwestii Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA zostało zakończone.

Prezes zaprosił na najbliższe zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się 09.04.2014r. w lokalu KSM przy ulicy Serbinowskiej 25.

Przewodniczący Walnego Zebrania: Andrzej WerblińskiPrezes Zarządu
Protokolant Walnego Zebrania: Radosław MusielakSekretarz

Dodaj komentarz