Protokół z Walnego Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania
Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA

 

W dniu 31 marca 2013 roku o godz. 18:00, w Kaliszu, przy ulicy Nowy Świat 46 odbyło się Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA.
W Zebraniu wzięło udział 24 członków KSHPE CALISIA. Obrady otworzył Kolega Prezes – Andrzej Werbliński, który powitał zebranych i zapoznał z porządkiem Zebrania.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania był następujący:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał, tj. sprawdzenie obecności i stwierdzenie, czy jest quorum (obecność 2/3 członków).
4. Ustalenie Prowadzącego Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie finansowe KSHPE Calisia.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wnioskowanie o udzielenie absolutorium.

7. Sprawozdanie merytoryczne.
8. Podjęcie uchwał w sprawie składki członkowskiej na 2014 rok.
9. Nadanie koledze Dariuszowi Okońskiemu tytułu Honorowego Członka KSHPE Calisia, oraz koledze Aleksandrowi Antkowiakowi tytułu Członka Zasłużonego KSHPE Calisia.
10. Sprawozdanie z Walnego Zebrania PFO w Katowicach.
11. Wybór skarbnika KSHPE Calisia
12. Opracowanie planu pracy KSHPE na lata 2013/2014
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie Zebrania

Powyższy porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stwierdzające, że działalność była prowadzona prawidłowo. Prezes jako Prowadzący Zebranie zaprezentował sprawozdanie merytoryczne KSHPE CALISIA. Sprawozdania przyjęto jednomyślnie. Po czym dyskutowano o wysokości rocznej składki na rok 2014. Kolega Radosław Szymański poddał pod rozwagę pozostanie przy kwocie 70,00 zł, kolega Paweł Walczak zaproponował podniesie składki do 80,00 zł, a kolega Leonard Majda zasugerował, by składać się po 100,00 zł. Przegłosowano ostatni wniosek przewagą 14 głosów. 5 kolegów głosowało za składką 70,00zł, 2 za kwotą 80,00zł, a 3 kolegów wstrzymało się od głosu.
Zgodnie z porządkiem obrad głosowano też w sprawie obsady stanowiska skarbnika KSHPE Calisia. Stanowisko to będzie odtąd piastował jednomyślnie wybrany kolega Leonard Majda.
Na Zebraniu został również opracowany wstępny plan pracy na lata 2013/2014,
a dotyczy on m.in.:

– rozbudowania na stronie internetowej Stowarzyszenia działu o hodowlach poszczególnych kolegów (wnioskodawca – kolega Eryk Złoty zasugerował, by pojawiły się dokładniejsze wykazy hodowanych ptaków wraz z ich charakterystykami)
– zorganizowania wystawy i konkursu w bieżącym roku
– zaproszenia na prelekcję Doktora Nauk Weterynaryjnych Wośka (propozycja kolegi Sławomira Trzęsały)
– nawiązania współpracy z Doktorem Nauk Weterynaryjnych Krzysztofem Krukowskim (propozycja kolegi Radosława Szymańskiego)
– organizowania wspólnych wyjazdów na wystawy zagraniczne
– spotkania integracyjnego w lecie u kolegi Radosława Szymańskiego

Po omówieniu wszystkich planowanych kwestii Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA zostało zakończone.

Prezes zaprosił na najbliższe zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się 10.04.2013r. w lokalu KSM przy ulicy Serbinowskiej 25.

Przewodniczący Walnego Zebrania: Andrzej WerblińskiPrezes Zarządu
Protokolant Walnego Zebrania: Radosław MusielakSekretarz

Dodaj komentarz