Protokół z Walnego Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania
Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA

W dniu 31 marca 2012 roku o godz. 17:00, w Kaliszu, przy ulicy Nowy Świat 46 odbyło się Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA.

W Zebraniu wzięło udział 25 członków KSHPE CALISIA, zgodnie z listą obecności sporządzoną tamże.

Obrady Walnego Zebrania otworzył Kolega Prezes – Andrzej Werbliński, który powitał zebranych i zapoznał z porządkiem Zebrania.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania był następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał, tj. sprawdzenie obecności i stwierdzenie, czy jest quorum (obecność 2/3 członków).

4. Ustalenie Prowadzącego Walnego Zebrania.

5. Przyjęcie i zatwierdzenie (lub niezatwierdzenie) rocznych sprawozdań Zarządu.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wnioskowanie o udzielenie absolutorium.

7. Podjęcie uchwał w sprawie składki członkowskiej na 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego.

9. Wolne wnioski (obrączki).

10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Powyższy porządek Zebrania obecni przyjęli jednogłośnie.

Wysłuchano sprawozdania finansowego kolegi Skarbnika – Marka Fingasa.
Po czym kolega Leonard Majda odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
stwierdzające, że działalność była prowadzona prawidłowo.
Następnie Prezes (wybrany na Prowadzącego Walnego Zebrania) zaprezentował sprawozdanie merytoryczne KSHPE CALISIA.
Obecni członkowie przyjęli jednomyślnie sprawozdania: Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

W dalszej części Walnego Zebrania Zarząd zaproponował, by wysokość
rocznej składki dla KSHPE CALISIA na rok 2013 wynosiła 70,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) od każdego członka.
Kolega Sławomir Trzęsała poddał pod rozwagę składkę w wysokości 100,00 zł
(słownie: sto złotych 00/100).
Wyżej wymienione propozycje poddano głosowaniu, a wyniki kształtowały się
następująco:

19 kolegów głosowało za składką 70,00zł/rok
3 kolegów głosowało za składką 100,00zł/rok
3 kolegów wstrzymało się od głosu
Przewagą głosów przyjęto składkę zaproponowaną przez Zarząd, tj. 70,00zł/rok.

Zgodnie z porządkiem obrad koledzy zgłosili propozycje kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. W drodze głosowania powołano Sąd Koleżeński w składzie:

Kolega Paweł OlekPrzewodniczący uzyskał 25 głosów
Kolega Sławomir TrzęsałaWiceprzewodniczący uzyskał 25 głosów
Kolega Radosław MusielakSekretarz uzyskał 25 głosów

W ramach wolnych wniosków omawiano poniższe zagadnienia:

nowe legitymacje członkowskie dla kolegów
klatki na wystawę KSHPE CALISIA
obrączki

Po wyczerpaniu porządku obrad, Walne Zebranie Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA zostało zakończone.

Prezes przypomniał termin zebrania Stowarzyszenia – 11.04.2012r. w lokalu KSM Kalisz, ul Serbinowska 25.

Przewodniczący Walnego Zebrania:
Andrzej WerblińskiPrezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:
Włodzimierz ŚwitalskiSekretarz

Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej


24 marca 2012 roku w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej. W spotkaniu wzięło udział 45 delegatów z 14 stowarzyszeń członkowskich, nas reprezentowali koledzy: Andrzej Werbliński, Leonard Majda, Radosław Musielak. Na Zebraniu przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Rady Federacji oraz sprawozdanie finansowe, zatwierdziliśmy decyzję dotyczącą przyjęcia krakowskiego stowarzyszenia Barrabanda, chwaliliśmy na 30 zł wysokość składki na rzecz PFO za rok 2013. Rozmawialiśmy o zmianach w Sekcji Sędziów oraz COM i OMJ, także o sposobie zamawiania obrączek hodowlanych.
Poruszona została również kwestia organizacji Mistrzostw Polski i udział naszych polskich hodowców w 61 Ornitologicznych Mistrzostwa Świata w Hasselt w przyszłym roku.

Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej

Walny Zjazd Delegatów PFO

27 marca 2011 roku wzięliśmy udział w Walnym Zjeździe Delegatów stowarzyszeń wchodzących w skład Polskiej Federacji Ornitologicznej. Na zjazd przybyło 44 Delegatów
z 13 stowarzyszeń członkowskich. Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA reprezentowali
w Katowicach: Andrzej Werbliński, Radosław Szymański,
Marek Fingas, Leonard Majda.
Obrady dotyczyły: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
i rozliczenia finansowego Rady Federacji za rok sprawozdawczy, przyjęcia rocznego sprawozdania Komisji Kontroli Wewnętrznej, rozpatrzenia wniosków Rady Federacji o wykluczenie z PFO stowarzyszeń, które nie przestrzegają Statutu i nie wywiązują się z przyjętych na siebie obowiązków, zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Federacji, zatwierdzenia wyboru skarbnika Rady Federacji, ustalenia składki członkowskiej na rok 2012 i lata następne, dokonania zmiany statutu PFO oraz przedstawienia planu pracy Rady Federacji na rok 2011.
Zjazd będziemy wspominać bardzo mile, gospodarze przyjęli wszystkich niezwykle serdecznie, a dyskusje były owocne.